Forside Aktuelt Årsregnskapet 2018 i Våler – resultatet bedre enn budsjettert

Årsregnskapet 2018 i Våler – resultatet bedre enn budsjettert

Oppdatert: 11.03.19

Netto driftsresultat endte på minus 1,6 millioner som tilsvarer -0,4% av totale driftsinntekter. Dette tallet er svakere enn ønskelig, men ut ifra forutsetninger og prioriteringer er det flere forhold å være tilfreds med når vi ser bakenfor makrotallene.

Fra vedtatt budsjett i desember 2017, valgte Våler kommune å gjøre flere nye langsiktige satsinger i løpet av året. Dette medførte økt negativt resultat i revidert budsjett, men samtidig viser budsjett-balansen ved årets slutt at hardt arbeid nytter, da bunnlinjen ble 2,3% (9,5 millioner) bedre enn revidert budsjett.

Satsingsområder, og andre ikke planlagte utgifter (jf. vedtak 14 des 2017), som ga økt belastning i budsjettet i løpet av 2018 inkluderte:

• Leasing av IKT-utstyr i skolene; 1,3 millioner.

• Store datasenter oppstart prosjekt og områderegulering; 2,0 millioner

I tillegg ble utgifter finansiert med bundne fond fra 2017 belastet med kr 3,3 millioner i 2018. Og amortisering av premieavvik 2017 belastet med kr 2,3 millioner. Tap på startlån belastet med kr 240 000.

Satsingen på IKT i alle skoler og barnehager vil gi barna i Våler et fortrinn. Fylkesmannen gir Våler kommune ros fordi denne prioriteringen også bidrar til å utjevne forskjeller knyttet til levekårsutfordringer. Økonomisk innebærer det at penger flyttes fra investering til drift, og i 2019 og framover er denne endringen tatt inn i budsjettgrunnlaget. Satsingen er i tråd med vedtatt IKT-strategi og digitaliseringsstrategi for kommunen.

Arbeidet med å legge til rette for store datasenter i Våler utvikler seg raskt, og i løpet av 2018 ble det besluttet å øke den økonomiske innsatsen for å gjennomføre prosjekt og regulering av området på Gylderåsen. Ambisjonen er at denne store satsingen på næringsutvikling skal kunne gi et betydelig antall arbeidsplasser og gi positive økonomiske ringvirkninger (inntekter) i årene som kommer. Både direkte sysselsetting, og sekundærvirkninger for andre bedrifter vil oppnås gitt at satsingen lykkes.

Høyere skatteinntekter (+7,5 mill), men lavere rammetilskudd (-2,3 mill) enn budsjettert påvirket årsresultatet. Videre ble det mindreinntekter fra UDI/IMDI (-0,8 mill). Mindre netto renteutgifter med (+0,3 mill). Merinntekt som utbytte fra Østfold Energi (+0,4 mill). Positivt premieavvik på pensjon reduserte de regnskapsførte utgiftene (+3,8 mill).

På rammeområdene kan det nevnes at en krevende vinter med ekstra mye brøyting, strøing og feiing påvirket negativt. Høyere strømpriser har også slått negativt ut. For alle rammeområdene til sammen ble det en merutgift på 0,4 millioner.

Generelt har tjenesteområdene hatt stramme tøyler i et år der det har blitt satset på å forberede organisasjonen for omstilling og fornying i årene som kommer. Kartlegging, analyser, mulighets-studier og tiltaksplaner er utarbeidet. Denne brede innsikten og underlagsinformasjon blir nå systematisk lagt inn i (langsiktige) tiltaksplaner og prosjekter, alt dette i tråd med handlingsprogrammer vedtatt i kommunestyret (14 des 2017 og 18 des 2018). Viktige økonomiske innsatsfaktorer i 2019 og framover er å realisere økt økonomisk handlingsrom, omstille gjennom digitalisering, ta bort tidstyver og utvikle smartere måter å levere tjenester og drifte kommunen.

Aktiviteter og resultatene for 2018, sammen med ekstra innsatsfaktorer også i 2019, vil legge grunnlaget for at Våler skal komme styrket ut i årene som kommer.

Mer detaljerte vurderinger av årsregnskapet kommer i årsmeldingen som skal være klar 31.mars i år.

Rådmann Petter Haugen takker de ansatte for hardt og godt arbeid i 2018, og er klar for å ta nye krafttak for å utvikle kommunen framover, sammen med alle gode krefter som vil bidra.

Fokuset framover er utvikling, kompetanse og effektivitet, til beste for Vålersamfunnet og kommunens 5600 innbyggere, næringsliv og besøkende.


Ordfører Reidar Kaabbel har følgende kommentar til resultatet: -Regnskapet viser at vi har kontroll og er i stand til å gjennomføre de satsingene og nødvendige omstillingene som er startet. Befolkningsvekst og økende krav til investeringer og fortsatt gode tjenester utfordrer oss. Våler kommune har derfor tatt beviste valg med langsiktig satsing og utvikling for framtiden. Vi jobber for å få til flere arbeidsplasser og skape grunnlag for nye inntekter, blant annet gjennom mulig store datasenteretableringer i Våler. Det ble det valgt å leie, fremfor å kjøpe PC og i-Pader til ALLE i skole og barnehage. Dette er en riktig prioritering, som vil gi barna i Våler et fortrinn.

Stor takk til rådmann og til alle våre hardtarbeidende medarbeidere i hele kommunen, avslutter Kaabbel.

ÅRSREGNSKAP 2018 VÅLER KOMMUNE