Forside Aktuelt Aktive Våler

Aktive Våler

Oppdatert: 26.05.23

Aktive våler er en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av representanter fra Frisklivsentralen, Plan, Folkehelse og Kultur. Prosjektets hovedmål er å fremme fysisk og mental helse blant kommunens ansatte og innbyggere, samt kartlegge tilbud og behov

Folkehelseprofilen for 2022 viser at Våler kommune har områder hvor vi må utvikle oss og bli bedre. Vi ser blant annet at kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til gjennomføring av videregående opplæring, og at flere av ungdommene våre er lite fornøyde med lokalmiljøet og treffsteder. Det er også mange av innbyggerne våre som har utfordringer med muskel- og skjelettlidelser, med psykiske lidelser og med fedme, og vi har en høy andel som er uføretrygdet.

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Et trygt nærmiljø kan stimulere til økt utendørs aktivitet og deltakelse. Særlig for ungdom er det viktig med trygge og tilgjengelige arenaer for meningsfull aktivitet og sosial tilhørighet.

Med dette som bakgrunn, ønsker prosjektet Aktive Våler å sette søkelys på, og bidra til at både innbyggere og medarbeidere i Våler kommune blir mer aktive, både fysisk og sosialt i eget nærmiljø.


FOLKEHELSEPROFILEN VÅLER I VIKEN 2022 (PDF)
Therese Lien Andresen

Foto: Therese Lien Andresen

Aktive Våler sitt mål:

I Våler har alle mulighet for deltagelse i fysiske og sosiale aktiviteter samt påvirkningsmulighet i demokratiske prosesser.

Som en innledende del av arbeidet skal vi i gang med å kartlegge hva vi allerede har av:
- Kommunale tilbud
- Interkommunale tilbud
- Frivillige organisasjoner
- Private initiativ,

hvordan disse benyttes i dag, samt innhente oversikt over hva innbyggere/ansatte ønsker seg.

I denne forbindelse sender vi ut en spørreundersøkelse til deg mellom 18 og 55 år.