Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Her vil du finne informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 og hvordan du kan gå frem for å få avgitt din stemme i Våler kommune.

Valglister for Våler kommune

Valglistene ble godkjent av valgstyret i Våler kommune den 24. mai 2023. I lenken under kan du se hvem som håper på en plass i kommunestyret i Våler kommune fra høsten 2023.

GODKJENTE VALGLISTER 2023
INFORMATION ABOUT SELECTION IN ENGLISH

Digitalt valgkort

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir.

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet treffer velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter.

På valgkortet står det oppført hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen (valgkort blir sendt ut etter den 1. juli).

Du må ikke ha valgkort for å stemme, men vi anbefaler å ta det med da det sparer deg for tid. Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon. Du må framvise gyldig legitimasjon for å avlegge stemme. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.
Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn snarest etter skjæringsdatoen den 30. juni.
Manntallet vil ligge ute fra 14.07.2023 på Våler herredshus og på Våler helse- og sosialsenter.
Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet.

Hva om jeg bor i utlandet?
Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt.

Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet eller i et vanlig brev.
Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge.
Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Søknad om innføring i manntallet i Våler kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Våler.
Postadresse:
Våler kommune, valgstyret
Kjosveien 1
1592 Våler

E-postadresse:
postmottak@valer.kommune.no

Merk e-post med "Innføring i manntall"

Tidligstemming fra 3. juli

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 3. juli og fram til 9. august. Velgere som ønsker å tidligstemme kan henvende seg på ekspedisjonen på Våler kommunes herredshus i ukedagene i åpningstiden klokken 09.00-15.00.

Når tidligstemmegivningsperioden begynner har vi ikke fått tilgang til det endelige manntallet. Det endelige manntallet blir klart i midten av juli, og først da kan vi begynne å registrere og prøve stemmegivningene.

I tidligstemmeperioden skal velgeren ikke legge stemmeseddelen rett i urnen, men benytte konvolutt.

Tidligstemmegivningen foregår på følgende måte:

 • Velgeren blir informert og vist dit hvor stemmesedlene ligger
 • Velgeren må vise legitimasjon, hvis vedkommende er ukjent
 • Stemmeseddelen skal stemples
 • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
 • Valgmedarbeider skriver ut valgkort fra EVA eller fyller ut et blankt valgkort (noen velgere vil få valgkort på papir og dette kan også benyttes).
 • Valgmedarbeider legger stemmeseddelkonvolutten og valgkortet i en omslagskonvolutt, og limer den igjen
 • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen. Vi vil ha 3 forskjelige urner - en til tidligstemming bosatt i Våler kommune, en til tidligstemming som skal videresendes til andre kommuner og en til tidligstemming til Fylkestingsvalget.

Når vi mottar stemmer fra velgere bosatt i andre kommuner, skal disse sendes videre. Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Forhåndsstemming fra 10. august

Fra og med 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet. Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan henvende seg ved ekspedisjonen på Våler kommunes herredshus i ukedagene i åpningstiden fra kl. 09.00 til kl. 15.00.


Alle med stemmerett kan forhåndsstemme, du trenger ikke ha en spesiell grunn. Husk legitimasjon. Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni). Det er ikke mulig å stemme flere ganger. Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Når velgeren skal avgi sin stemme, skal det alltid være to valgfunksjonærer sammen. Det er ikke nok at en tar i mot stemmegivningen mens den andre holder på med andre oppgaver i lokalet.

For velgere som er bosatt i kommunen er dette er den normale prosedyren for stemmegivning:

 • Velger blir vist til et valgavlukke hvor stemmesedlene ligger
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, vis vedkommende til avkrysserbordet
 • Hvis velgeren er ukjent for valgansvarlig, skal velgeren vise legitimasjon
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren søkes opp i manntallet, og krysses av
 • Velgeren legger stemmeseddelen i urnen

Noen ganger må man avgi forhåndsstemmer i konvolutt. Dette gjelder som oftest når det kommer en velger som er bosatt i en annen kommune. En sjelden gang kan man også oppleve det følgende:

 • velger ikke finnes i manntallet
 • velger som har stemt tidligere
 • at forhåndsstemmelokalet har mistet internettilgangen og dermed tilgangen til manntallet.

Når en forhåndsstemme må tas imot i konvolutt, er fremgangsmåten slik:

 • Velgeren vises til et valgavlukke hvor det ligger stemmesedler. Velgeren kan enten benytte en avkryssingsstemmeseddel eller de ordinære stemmesedlene
 • Når velgeren er ferdig i valgavlukket, vis vedkommende til avkrysserbordet
 • Hvis velgeren er ukjent for valgansvarlig skal velgeren vise legitimasjon
 • Stemple stemmeseddelen
 • Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
 • Valgansvarlig fyller ut valgkort som skal legges ved stemmegivningen. Valgkortet kan skrives ut fra EVA eller benytte et blankt valgkort. Noen velgere har fått valgkort på papir og da kan dette benyttes.
 • Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir lagt i en omslagskonvolutt.
 • Velgeren legger selv omslagskonvolutten i urnen. Vi vil ha 3 forskjelige urner - en til forhåndsstemming bosatt i Våler kommune, en til forhåndsstemming som skal videresendes til andre kommuner og en til forhåndsstemming til Fylkestingsvalget.

Stemmer mottatt fra velgere bosatt i andre kommuner, skal videresendes fortløpende. Stemmegivningene skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt til valgstyret i den aktuelle kommunen.

Den siste uken før valgdagen skal stemmegivningene sendes på en måte som sikrer at de kommer fram til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Valgdirektoratet vil inngå en egen avtale om spedisjon av forhåndsstemmer som sikrer dette.

Kveldsåpent forhåndsstemming

Valgstyret i Våler har bestemt at den siste uken før valgdagen skal være kveldsåpent.
Det vil være kveldsåpent forhåndsstemming på herredshuset i Våler kommune, i ekspedisjonen:
Mandag 4. september til og med fredag 8. september - fra kl 15.00-21.00.

Her vil Våler kommunes innbyggere, som har en utfordring med å avgi stemme innenfor den ordinære åpningstiden til forhåndsstemmegivningen og på selve valgdagen, ha mulighet til å avgi sin stemme.

Åpningstider valgdag, valgkretser m.m.

Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september.
På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Valglokalene er åpne på valgdagen - mandag den 11. september - fra kl. 10.00-21.00.

På valgkortet står det oppført hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen (valgkort blir sendt ut etter den 1. juli).

Våler kommune har følgende valgkretser:
Våk krets: Valglokalet er på Våk skoles aula/musikkrom
Svinndal krets: Valglokalet er på Svinndal skoles gymsal
Våler krets: Valglokalet er i salene på Våler herredshus.

Husk legitimasjon!
Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.
Du må ikke ha valgkort for å stemme, men vi anbefaler å ta det med da det sparer deg for tid. Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon. Du må framvise gyldig legitimasjon for å avlegge stemme. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Stemmerett.
Valgloven § 2-1 sier at du har stemmerett ved valget som norsk statsborger hvis du oppfyller følgende vilkår:
-du vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
-du ikke har mistet stemmeretten etter grunnloven §53 (tap av stemmerett ved straffbare handlinger)
-du er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Forhåndsstemming på institusjon

Forhåndsstemming på institusjon vil foregå på:
Våler helse- og sosialsenter, torsdag 7. september, fra kl. 12.00-14.00.

Det er et krav i valgloven som sier at vi skal gjennomføre forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Forhåndsstemmene tas imot i konvolutt. Disse må så registreres og prøves på et senere tidspunkt. Se framgangsmåte for forhåndsstemmegivninger som må tas imot i konvolutt beskrevet i punktene over.

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene eller på valgdagen, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er fortløpende og senest onsdag 6. september klokken 10.00.

For å søke kan du enten ringe Våler kommune på tlf 69 28 91 00 eller sende en e-post til: postmottak@valer.kommune.no
Da vil valgfunksjonær lage en avtale med deg og komme hjem til deg.

Det er et krav i valgloven at kommunen skal gjennomføre ambulerende stemmegivning for innbyggere som er syke eller uføre, og dermed ikke kommer seg til et valglokale.

Ambulerende stemmegivning innebærer at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme hjemmefra.

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men det er ikke spesifisert i loven at denne søknaden må være skriftlig. Det er tilstrekkelig at velgeren tar kontakt med kommunen og ber om å få stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet.

Ved stemmegivning hjemme hos velgere, vil vi sørge for å ha med alt av relevant utstyr som for eksempel stemmesedler for alle som stiller liste i valgdistriktet, valgurne, stempel m.m.

Stemmegivningen tas imot i konvolutt. Disse må så registreres og prøves på et senere tidspunkt. Rutinen for ordinære forhåndsstemmegivninger og fremgangsmåte for forhåndsstemmegivninger som må tas imot i konvolutt er beskrevet i punktene over.