Forside Politikk Post til og fra kommunen

Post til og fra kommunen

Postlisten til Våler kommune blir som hovedregel overført til nettsiden hver mandag, for hele den foregående uken.

POSTLISTE VÅLER KOMMUNE

Innsyn - retningslinjer og rutiner


Postliste

Postlisten gir oversikt over kommunens inn- og utgående post og interne notater sendt via sak-/arkivsystemet. Post fra Morsa, vannområdeutvalget for Vansjø- Hobøl- og Hølenvassdagene med kystområder, er også inkludert i kommunens postliste. Dokumenter i klientsaker i helse- og omsorgssektoren og barnevernsektoren publiseres ikke i postlisten.

Dokumentene i postlisten er ikke tilgjengelige i fulltekst, men alle dokumenter kan bestilles via innsynsløsningen i postjournalen til Våler kommune. For å unngå sammenstilling av flere forskjellige type dokumenter over flere arkivdeler er postlisten til Våler kommune kun tilgjengelig 6 måneder tilbake i tid.

NB! Vi minner om at e-post sendt til kommunen i utgangspunktet vil legges ut på den offentlige postlisten.

Hvem kan søke om innsyn?

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre dersom det ikke er bestemt noe annet i lov/forskrift.

Du har likevel bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte. Et dokument finnes ikke bare på papir. Informasjon på for eksempel e-post og SMS kan være et dokument i lovens forstand.

Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Hva kan jeg få innsyn i?

Som hovedregel kan du få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyret eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder

Det er unntak fra innsynsretten, blant annet:

  • Kommunen har plikt til å nekte innsyn i opplysninger som er taushetsbelagt (f.eks. personlige helseopplysninger)
  • Kommunen kan nekte innsyn i interne dokumenter og dokumenter som er innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen (f.eks. dokumenter i tilsettingssaker, rettssaksdokument, dokumenter i avtaleforhandlinger med videre).

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager.


Den som har fått avslag på innsynskrav kan innen tre uker kreve nærmere begrunnelse eventuelt klage på avslaget til Statsforvalteren. Klagen skal sendes til Våler kommune, som behandler den og videresender klage til Statsforvalteren, dersom vedtak om avslag opprettholdes.

Våler kommunes rutiner for personvern

Våler kommune | Personvernerklæring (valer-of.kommune.no)

Regelverk og retningslinjer