Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Prisliste og gebyrer Våler kommune

BETALINGSSATSER 2022

Våler kommune tilbyr eFaktura og/eller avtalegiro til alle innbyggere som mottar faktura.

Merk at ved betaling etter forfall påløper 8,50 % forsinkelsesrente, dette gjelder også når det er inngått betalingsutsettelse og/eller betalingsavtale. Fakturagebyr på kr. 45,- vil påløpe for de kunder som mottar tilfeldige fakturaer fra Våler kommune.

Innbetalinger av faktura skal skje til konto 1503.37.46641. Ved utsendelse av inkassovarsel påløper gebyr med kr. 35,- og ved utsendelse av betalingsoppfordring/varsel om tvangssalg påløper gebyr med kr. 105,-.

*Priser merket med * er inkl. mva. Øvrige priser er ikke mva-pliktige.


1.ADMINISTRASJON

Utleiepriser

Festsalene på herredshuset vil ikke være tilgjengelig for utleie i 2022!

Utleiepris Kirkebygden barnehage
Salene med kjøkken: kr. 3.650,-. Husk å bestille grendesalen i god tid før arrangementet, tlf 69 28 92 92

Leie av hall i Vålerhallen for lag og foreninger (til faste leietider gjennom hele året) gjøres en gang i året ved innsending av søknad til: Våler kommune, Oppvekst og kultur, Kjosveien 1, 1592 Våler eller pr epost postmottak@valer.kommune.no

Søknadsfristen er på våren og blir kunngjort på hjemmesiden. For leie av hall til spesielle anledninger/arrangement – ta kontakt med oppvekst- og kulturetaten.

Bevillingsgebyr

Gebyret utgjør minimum kr. 1.760,- for salg og kr. 5.500,- for skjenking. I
særlige tilfeller kan bevillingsmyndigheten sette gebyret lavere.
Satsene pr liter:

Salg Skjenking
Gruppe 1 0,22 0,51
Gruppe 2 0,62 1,34
Gruppe 3 4,42

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 400,-.

2. HELSE OG VELFERD

Opphold institusjon

Opphold sykehjem – mat – vask av tøy
Egenbetaling pr døgnopphold kr. 180,-
Egenbetaling pr dagsopphold kr. 100,- Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtidsplass
Middag, varm mat pr porsjon kr 80,-
Frokost/kveldsmat pr porsjon kr 50,-
Grøt kr 50,-
Tilkjørt middag (hjemmeboende) kr. 85,-
Vask av tøy pr kilo (beboere i omsorgsbolig) kr. 80,-
Vask av tøy pr kilo (andre) kr. 100,-*
Vask og rulling av duker pr meter (beboere i omsorgsbolig kr. 160,-
Vask og rulling av duker pr meter (andre) kr. 200,-*
Trygghetsalarm
Inntekt under 2G kr. 110,- pr. mnd.
Inntekt over 2G kr. 350,- pr. mnd.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmehjelpssatser 1 2 3 4 5
Alternativ inntekt Inntil 2G 2G-3G 3G-4G 4G-5G Over 5 G
Enhetspris time 70,- 170,- 270,- 360,- 390,-
Start abonnement 3 timer 10 timer 15 timer 15 timer 15 timer
Abonnementspris 200,- 1.670,- 4.050,- 5.330,- 5.810,-

Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 67,-*2,5 time = kr. 162,50. Dersom man har 3 timer eller mer pr kalendermåned blir man fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 200,-.


3. KULTUR OG OPPVEKST

Barnehage

Kommunale barnehager:

Plasstype Opphold Kost
5 dager pr uke 3.050,- 425,-
3 dager pr uke 2.125,- 260,-
Dagsplass 200,-

Søskenmoderasjon.
Foreldre med flere barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen, også når barna går i forskjellige barnehager. Du betaler 70% for barn nummer to, og 50 % for barn nummer 3 eller flere.

Dersom familiens samlede brutto inntekt er under kr. 559 167,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Videre kan alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med samlet brutto årsinntekt under kr. 598.825,- søke om 20 timers gratis barnehage pr. uke. Det samme gjelder for barn med utsatt skolestart.

SFO

De oppgitte prisene gjelder fra 01.08.2022

Opphold: Kr. Kost
Helårsplass 100% 2.880,- 200,-
Skoleårsplass, heldag 2.304,- 160,-
80% plass, fire dager helår 2.304,- 160,-
60% plass, tre dager helår 1.729,- 120,-
40% plass, to dager helår 1.152,- 80,-
Morgenplass. følger skoleår 1.100,- 0,-
Kjøp av enkeltdager 250,- 10,- pr dag
For barn med særskilte behov fil SFO være gratis fra 5.-7. trinn 0,- 200,-

Helårsplass og skoleårsplass (følger skolerute) er inkludert morgenplass.

Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det faktureres tilleggsbetaling på kr. 175,- pr påbegynte time.

For søsken som har samme bostedsadresse gis det moderasjon på 25% av ordinær betaling fra og med barn nr. 2.

1. trinn får 12 timer gratis pr uke. Dette trekkes fra på fakturaen.

Manglende betaling ut over 2 måneder fører til oppsigelse av plass.

Kulturskole

Priser 2022 - Vålerelever

Opphold: Kr.
Musikk, kjerneprogram (25 min) 3.600,-
Musikk, fordypning (40 min) 5.400,-
Musikk, fordypning (50 min) 6.500,-
Musikk - instrumentleie 600,-
Musikkteater, kjerneprogram KLAPP 3.400,-
Musikkteater, fordypning APPLAUS 4.000,-
Teater, kjerneprogram 3.400,-
Teater, fordypning 3.700,-
Visuelle fag, kjerneprogram 3.400,-
Visuelle fag, fordypning 3.700,-
Materialavgift visuelle fag 500,-
Materialavgift keramikk 500,-
Barnekor (60 min) 3.400,-
Barnedans (45-60 min) 3.400
Kulturmix (breddetilbud) 3.000,-
Søskenmoderasjon 20%
Moderasjon per disiplin 20%


4. MILJØ OG TEKNIKK

Eiendomsskatt, avløp og renovasjon

Eiendomsskatt i Våler er 4 promille av vedtatt takstgrunnlag, redusert med 30%. Næringsbygg innrømmes ikke 30% reduksjon i takstgrunnlaget.

Offentlige avløpsgebyrer
Avløpsgebyr, variabelt pr. kubikkmeter 39,90*
Vanngebyr, variabelt pr. kubikkmeter 22,50*
Avløpsgebyr, fast avgift 2.625,-*
Vanngebyr, fastavgift 1.500,-*
Tilknyttingsavgift, avløp 12.500,-*
Tilknyttingsavgift, vann 12.500,-*
Kontrollavgift spredt avløp 1.040,-
Renovasjon- og slamtømmingsavgift:
Restavfall 140L 2.156,-*
Restavfall 240L 3.082,-*
Restavfall 360L 4.270,-*
Restavfall 660L 7.298,-*
Papp/papir 140-600L 319,-*
Glass/metall 140-660L 319,-*
Plast 140-660L 319,-*
Fritidsrenovasjon 3.146,-*
Slamtømming pr gang 2.413,-*
Tillegg for tømming innen 24 timer 1.094,-*

Spørsmål ang. renovasjonsavgift og slamtømming rettes til MOVAR, tlf. 69 26 21 10. Disse tjenestene blir også fakturert av MOVAR (se evt www.movar.no for mer informasjon).


Feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsavgift:
Feie- og tilsynsavgift pr. pipeløp kr. 740,-*
Feie- og tilsynsavgift fritidsbolig pr. pipeløp kr. 368,-*

Spørsmål ang. feie- og tilsynsavgift rettes til MOVAR se ev.

https://www.movar.no/brann/feierseksjonen for mer informasjon


Forfallsdatoer:
Kommunale eiendomsgebyr fra Våler kommune (eiendomsskatt, avløp, vann og feie/tilsynsavgift) faktureres over 3 terminer, med forfall 20.februar, 20.juni og 20.oktober.

Kommunen tilbyr også månedlige fakturering av disse gebyrene, med forfall den 20. i hver måned. Dersom det er ønskelig å endre fra 3 til 12 terminer pr. år send en epost med gnr/bnr og adressen på eiendommen til postmottak@valer.kommune.no

Manglende avlesning av vannmåler:
Ved manglende vannmåleravlesning ilegges det et gebyr tilsvarende inkassosatsen, p.t. kr. 700,-, samt at ditt vannforbruk stipuleres.

Ved manglende avlesning utover to år, vil avlesningen bli foretatt av
kommunen/vannverket og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende 2 x inkassosatsen, p.t. kr. 1.400,-.

Jaktkort

på kommunal grunn

Hundetrening – Døgnkort på Gudøya og Gressøya Kr. 100,-*
Hundetrening – Ukeskort på Gudøya og Gressøya Kr. 300,-*
Rovvilt (rev, mink) – når det ikke foregår annen jakt Kr. 1,-*
Småvilt – Ukeskort (uten rådyr) Kr. 300,-*
Småvilt – Ukeskort (med rådyr/bukkekort i bukkejakta) Kr. 350,-*
Ekstra jaktkort til familiemedlem Kr. 100,-*

Les mer om / kjøp jaktkort fra denne siden: Våler kommune | Jakt, fiske og viltforvaltning (valer.kommune.no)

Fiskekort kan kjøpes fra nettsiden www.inatur.no/fiske

Kommunale boliger

Omsorgsboliger (før 1988) Kr. 7.305,-
Omsorgsboliger (1988) Kr. 8.448,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (1988) Kr. 8.448,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (2000) Kr. 9.017,-
Tilrettelagt bolig (2008) Kr. 7.957,-
Strøm, renovasjon, vann, avløp, forsikring, vaktmestertjenester m.m. Kr. 1.970,-

For utleie av ovennevnte boliger, ta kontakt med Tjenestekontoret på tlf 69 28 91 00.

For utleie av andre kommunale boliger og priser på disse, ta kontakt med NAV Våler på tlf 5555 3333.

Festeavgift på kirkegårdene

Enkeltgrav Kr. 240,-
Dobbeltgrav Kr. 480,-
Urnegrav Kr. 5.200,-

Gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven

GEBYRREGULATIV FOR SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gebyrregulativ etter konsesjonsloven og jordloven

Deling etter jordloven:
kr. 2.000,-

Ved søknad om konsesjon:
kr. 5.000,-

Gebyrsatsene er fastsatt av Landbruksdirektoratet, se forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingsssaker.

Gebyrregulativ etter matrikkelloven

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN

Gebyrregulativ for saker etter forurensningsloven

Utslippstillatelse

Gjelder gebyr for saksbehandling etter Forurensingsloven i forbindelse med utslippstillatelse og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig, -fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet ikke skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15PE - kr. 5.280,-.
Utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE - kr. 13.200,-.
Dispensasjon - kr. 11.790,-.
Tilsynsgebyr - kr. 2.640,-.

Dette gebyret dekker også saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven når det søkes samtidig med utslippstillatelse.