Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Nå trenger vi nye meddommere

Nå trenger vi nye meddommere

Snart skal det velges nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Vil du bli meddommer? Søk innen fristen 15. april.

Meddommere skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Derfor ønsker vi et mangfold av søkere.

Hvis du velges som meddommer, kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Vi søker etter:

 • Meddommere til tingretten
 • Meddommere til lagmannsretten
 • Meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere i kommunestyremøtet i juni. Alle som har søkt vil få svar etter at saken er behandlet.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

I denne filmen fra Domstoladministrasjonen får du vite mer om hva det vil si å være meddommer.

Hva vil det si å være en meddommer?

Hvem kan være meddommer?

Krav til faglig bakgrunn?

For meddommere til tingretten og lagmannsretten kreves det ingen spesiell faglig bakgrunn.

For meddommere til jordskifteretten er det ønskelig at du har kunnskap om og/eller erfaring fra jord- og skogbruk.

Hvis du ønsker å stille som skjønnsmedlem, må du ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

 • verdifastsettelse
 • bruk og drift av fast eiendom
 • plan- og reguleringsprosesser
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • økonomi
 • revisjon og regnskap
HER KAN DU LESE OM HVA DET VIL SI Å VÆRE SKJØNNSMEDLEM (URL)

Generelle krav til meddommere

Domstolloven § 70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer:

 • må ha tilstrekkelige norskkunnskaper være personlig egnet til oppgaven
 • være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
 • ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
 • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen
 • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
 • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen
PÅ NETTSIDENE DOMSTOL.NO FINNER DU MYE INFORMASJON OM VALG AV MEDDOMMERE (URL)

Utelukkelse på grunn av vandel

Du kan ikke være meddommer hvis

 • du er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
 • du er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65
 • du er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
 • du er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
 • du er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen
 • hvis du har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Vi gjør oppmerksom på at Våler kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene. Dette gjelder for hele valgperioden.

Kommunen vil motta praktisk informasjon om gjennomføring av vandelskontroll fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

Noen yrkesgrupper kan ikke velges

Noen yrkesgrupper kan ikke velges. Dette gjelder:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret)
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

PRAKTISK INFORMASJON OM DET Å VÆRE MEDDOMMER (URL)

Slik søker du

Send en henvendelse til postmottak@valer.kommune.no hvor du informerer om hvilket utvalg du ønsker å være meddommer i (du kan ikke melde interesse for både lagmannsretten og tingretten).

 • Lagmannsretten
 • Tingretten
 • Jordskiftemeddommer (her kreves spesielle kvalifikasjoner)
 • Skjønnsmedlem (her kreves spesielle kvalifikasjoner)

Hvis du allerede er meddommer vil du få et brev fra oss i løpet av februar. Hvis du ønsker å fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode. Hvis du ikke lenger ønsker å være meddommer må du gi beskjed, tilbakemelding ønskes skriftlig og kan sendes pr e-post til postmottak@valer.kommune.no

Søknadsfrist: 15. april

Opplysninger om deg

Vi trenger disse opplysningene fra deg som ønsker å søke;

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Utdanning/yrke
 • Stilling/stillingstittel

Ved søknad som skjønnsmedlem bør det opplyses om hva du er "særlig kyndig i" (som kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og reguleringsprosesser, kunnskap om bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap e.l.)

Vi ønsker også en bekreftelse fra deg om at du ikke er under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.

Dette skjer videre

Du får en kvittering for innsending fra Våler kommune.

Innstilling til meddommere og skjønnsmedlemmer blir gjort i mai. Deretter legges innstillingen ut på offentlig høring. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyremøtet i juni.

Har du spørsmål eller er det noe du lurer på - ta kontakt med Våler kommune på tlf 69 28 91 00 eller via e-post på postmottak@valer.kommune.no

Domstol

Bilde av dommer og meddommere