Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Folkehelse Folkehelse i Våler (nytt utkast)

Denne siden er under arbeid

Våler kommune jobber bredt med folkehelse med mål om å utjevne sosiale helseforskjeller og sikre at forebyggende og helsefremmende arbeid prioriteres.

Helsefremmende Vålersamfunn

Målsetting
Folkehelse målsettingen er at vi sammen skaper et helsefremmende Vålersamfunn. Med mål om å utjevne sosiale forskjeller og sikre at forebyggende og helsefremmende arbeid prioriteres.

«Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter».

Les mer her:

VISJONSDOKUMENT FOR VÅLER KOMMUNE

Kommuneplanens samfunnsdel er et eksempel på at folkehelse har fått en tydeligere plass i Våler kommunes planer.
Her kan du lese mer om:

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019 - 2030

Tverrgående prinsipper i Strategisk folkehelseplan 2014 - 2026:

 • Alle innbyggere skal ha mulighet til en god helse og et godt liv
 • Kommunen samarbeider på tvers av alle nivåer og forvaltningsområder
 • Innbyggernes helse og livskvalitet er et felles ansvar
 • Kommunen skal være ledende på folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet skal bygge på kunnskap og metoder som erfarings- og forskningsbasert.

LES MER OM STRATEGISK FOLKEHELSEPLAN 2014 - 2026

Folkehelseutfordringer

Data fra folkehelseprofilen viser at folkehelsa i Våler ligger på landsgjennomsnittet. Innbyggere i Våler har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner, men dette er ikke situasjonen for alle. Det er fortsatt utfordringer å løse og vi ligger dårligere an enn landet som helhet, på enkelte områder – men vi er på rett vei!

Folkehelseutfordringene i Våler er som resten av landet:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsestrategi i Våler

Link (Folkehelsestrategi år pdf) konkretiserer hvordan Våler kommune kan nå målsettingen om et helsefremmende samfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

Ønske om en sterkere;

 • Kobling mellom folkehelsearbeid og bærekraft/ sosial bærekraft
 • Sosial ulikhet og konsekvenser for folkehelsa
 • Levekårs betydning for levevaner, helse og livskvalitet

Betydning av strategisk og langsiktig prioritering, jf. Folkehelseloven

LOV OM FOLKEHELSEARBEID (FOLKEHELSELOVEN)
Handlingsdelen til folkehelsestrategien
1. Folkehelse i planlegging
2. Oversikt på folkehelsedata
3. Sunne og aktive Vålinger
4. Mental sunnhet
5. Unge i arbeid
6. BUA - både utstyr og aktivitet
7. Våleropplevelser
8. Friskliv og mestring
9. Gode nærmiljøer og aktive lokalsamfunn
10. Folkehelsegruppe
Folkehelsestrategi bilde 3

Folkehelsesatsing – helsefremmende samfunnsutvikling

Folkehelsestrategien skal:

 1. Bidra til Våler kommune gjør en helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet
  Hovedutfordring; Sosialt betingede helseforskjeller
 2. Peke ut de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser
  Komplekse årsaker må løses i samarbeid på tvers av mange aktører (FN17- Samarbeid for å nå målene)
Likeverdig helse

1. Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systematiske folkehelsearbeidet. I dette arbeidet er våre politikere og kommunestyre en viktig premissleverandør - helse et politisk valg – Våler ønsker å bruke ny politikerveiledning som medlem av nettverket «Sunne kommuner»

Sitat Per Fugelli

Målsetning
Folkehelse får en tidligere plass i Vålers kommunens planer.

Status i folkehelsearbeidet
I Våler er vi i gang med å gjøre folkehelse til et fast tema i alle våre plansaker. Det handler om gode bomiljø, tilgang til marka, gang/sykkel, uteoppholdsareal, gode møteplasser for alle aldersgrupper.

Vi jobber med systematisk med bruk av Sjekkliste for helsefremmende samfunnsutvikling

https://teams.microsoft.com/l/file/0C8092B0-B2F3-4552-A9D6-7C16872DDAD3?tenantId=89d5e5c6-37ee-4203-824a-ba99b124b558&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvaalerkommune.sharepoint.com%2Fsites%2FVK_Folkehelse%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FHelsefremmende%20V%C3%A5lersamfunn%2FSjekkliste%20for%20helsefremmende%20samfunnsutvikling.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvaalerkommune.sharepoint.com%2Fsites%2FVK_Folkehelse&serviceName=teams&threadId=19:7xHvrQIYdxD3D-qlfHV8jKSHIKQ6uScG_7wUk2aFEOU1@thread.tacv2&groupId=1f04b032-2f3e-4575-a50b-5f708271cdb0

2. Oversikt på Folkehelsedata

God oversikt bidrar til god folkehelse. Formålet er å sikre at vi gjør de rette tingene, på rett måte til rett tid og oppnår ønsket effekt av folkehelsearbeidet.

Målsetning
Bedre oversikt på folkehelsedata

Status på folkehelsearbeidet
Det er begrenset fremdrift på sammenstillingen av folkehelsedata i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien

 • Gjennomført folkehelseundersøkelsen som gjennomføres i regi av Viken fylkeskommune i november 2021
 • Fhi lager folkehelseprofil Folkehelseprofil-2021-nb-3018-Våler (Viken) (6).pdf
 • Fhi lager oppvekstprofil Oppvekstprofil-2021-nb-3018-Våler (Viken) (3).pdf
 • Ungdata undersøkelsen gjennomføres våren 2022 (uke 10-13), det vil deretter komme en Sammenstilling av Folkehelsedata for barn og unge i Våler
 • Etter planen skulle arbeidet med oversiktsrapport over folkehelsedata i Våler (jmf § 5 folkehelseloven) startet 2021. Dette arbeidet er utsatt som følge av korona. Forrige oversiktsrapport er fra 2016 og revidert i 2020 (HER må jeg sjekke litt)

3. Sunne og aktive Vålerunger

Modell for dette arbeidet i Våler?

Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og en forutsetning for å utvikle robuste Vålerunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. Våler har/trenger et tiltak (modell) for livsmestring i barnehage og skole med fokus på trivsel, bevegelsesglede, sunne matvaner og mental sunnhet.

Målsetting
Videreutvikle helsefremmende barnehager og skoler via RØRE eller annet folkehelsetiltak

Status i folkehelsearbeidet
RØRE i barnehager og skoler

4. Mental sunnhet

- må tilpasses mer til Våler

Mental sunnhet handler om å ha det bra og fungere godt. Aktive handlinger i et meningsfylt fellesskap bidrar til mental sunnhet. Sunn mental helse gjør deg mer robust og bedre rustet til å takle utfordringer og stress i hverdagen.

 • Gjør noe aktivt:
  Gå en tur, les en bok, lag mat, rydd i boden eller meditere. Det er mange måter å være aktiv på.
 • Gjør noe sammen:
  Gjør noe som styrker følelsen av å høre til og være del av et fellesskap. Finn en aktivitet eller hobby der du treffer andre. Mennesker trenger mennesker.
 • Gjør noe meningsfylt:
  Gjør noe som gir følelse av mening og verdi i livet. Hjelp naboen, engasjer deg i en frivillig organisasjon, lær deg noe nytt og gi deg selv en utfordring.

Målsetning
Implantere psykologisk førstehjelp, ABC for mental sunnhet (annet?) metodikk i Vålersamfunnet

Status folkehelsearbeidet
Framdrift?

5. Unge i arbeid

Arbeid og utdanning er viktige elementer for både psykisk og fysisk helse, og er helsefremmende i seg selv. Høy sysselsetting er samtidig en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat, redusere sosiale forskjeller, forbygge fattigdom og oppnå likestilling.

Målsetning
Bidra til at flere unge Vålerunge er i utdanning eller arbeid.

Status i folkehelsearbeidet
Det har vært utfordringer i dette arbeidet i 2020 og 2021 pga. Covid-19.

 • Koronapandemien ga historiens høyeste arbeidsledighet på kort sikt og mange var ungdommer. Covid-19 har forsterket behovet for at vi får ungdommer gjennom skole/utdanningsløp uten at de faller ut.
 • Unge i arbeid og utdanning jobbes det med på flere plan. I et langsiktig perspektiv viser utredninger at arbeidet med å bidra til at flere unge er i utdanning eller arbeid starter med helsefremmende fokus fra helsetjenesten samt styrket fokus på livsmestring i barnehage og skole. I et mer kortsiktig perspektiv er det først og fremst NAV sitt ungdomsteam i samarbeid med ungdomshjelpa (0-26) og Friskliv som har hatt fokus på denne folkehelseutfordringen.
  Nytt tiltak høsten 2020 er Friskliv ung – SENDT TIL NAV LEDER FOR REDIGERING

6. BUA – Både utstyr og aktivitet

Sosial ulikheter og «utenforskap» er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt. BUA er et eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter. BUA er et eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter. De benyttet samme metodikk som folkehelsebibliotekene og tilbyr utstyr og aktivitet til alle.

BUA er i Våler frivilligsentral i Svinndal og litt langt borte for noen. BUA er også et miljøtiltak som stimulerer til deling og gjenbruk.

Målsetning
Flere er kjent med og bruker BUA`s tilbud i alle aldre

Status i folkehelsearbeidet
Har ingen tall på utlånsstatistikk
Kontinuerlig videreutvikling

Les mer om BUA her:

VÅLER FRIVILLIGSENTRAL - UTLÅNSSENTRALEN

7. Våleropplevelser

-ønske om ny nettside

(Våleropplevelser.no?) er en nettside som synliggjør det man kan oppleve og delta på i Våler; friskliv og mestringstilbud, friluftsliv, aktiviteter, kunst og kulturopplevelser, historie, møteplasser og fritidstilbud.

Målsetning
(Våleropplevelser.no?) er videreutviklet og flere er kjent med og bruker nettportalen.

Status i folkehelsearbeidet

 • Våleropplevelser kan synligjøre helsefremmende aktiviteter som er mulig å delta på under koronapandemien. Tilbakemeldinger viser at Covid-19 har gitt et økt behov for friskliv og mestringstilbud.
 • Oppstart og videreutvikling av nettsiden.

8. Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er fellesbetegnelser for aktiviteter som gir økt innsikt og styrker mestring av egen livssituasjon. Det er konkretisert seks satsningsområder for friskliv og mestring:

 • Etablere barn, unge og familie hjelpa, en dør inn
 • Videreutvikle og styrke helsesykepleier tjenesten
 • Videreutvikle og styrke ergo- og fysioterapitjenesten
 • Videreutvikle og styrke Våler frisklivssentral (friskliv voksen samt barn og unge) og forebyggende helseteam (friskliv senior)
 • Videreutvikle friluftsliv sin rolle for livsmestring
 • Videreutvikle kunst og kultur sin rolle for livsmestring

Målsetning
Flere deltar på helsefremmende aktiviteter.

Status i folkehelsearbeidet
Begrenset framdrift i 2020 og 2021 pga. Covid-19.

 • Covid-19 har ført til begrenset deltagelse på Friskliv og mestringsaktiviteter i alle grupper liunger, men vi ser en styrket bruk av marka til aktivitet og rekreasjon.
 • Vurderinger viser at et redusert friskliv og mestringstilbud er spesielt bekymringsfullt for barn og unge, seniorer og personer i risikogrupper.

Les mer på:

FRISKLIVSSENTRALEN I VÅLER

Helsetips - helsefremmende levevaner

9. Gode nærmiljøer og aktive lokalsamfunn

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "Gjør byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige".

 • Videreutvikle en variert og helhetlig boligmasse
 • Etablere helsefremmende stedsutvikling
 • Videreutvikle arbeidet med synliggjøring av det lokale folkehelsearbeidet

Målsetning
Bidra til gode nærmiljøer og helsefremmende stedsutvikling.

Status i folkehelsearbeidet

 • Fokus på variert og helhetlig boligmasse samt helsefremmende stedsutvikling i arealdel av kommuneplanen og reguleringsplaner.
 • Koronapandemien har begrenset tradisjonell synliggjøring av lokalt folkehelsearbeid i Våler.

10. Folkehelseforum

Folkehelse skal ivaretas på alle nivå i kommunens arbeid, og mellom kommunen og dens samarbeidspartnere.

Målsetning
Folkehelsearbeidet har som målsetting at vi sammen skaper et helsefremmende Vålersamfunn.

Status i folkehelsearbeidet
Utsatt pga. Covid-19.

 • Etablering av folkehelsegruppe med representanter fra alle folkehelseaktørene (den enkelte liung, offentlig sektor, næringslivet og frivilligheten) er utsatt.
 • Vi er medlem i nettverket Sunne kommuner:
WWW.SUNNEKOMMUNER.NO

Folkehelsedata

Under følger lenker til rapporter og kartlegginger om folkehelsen i Våler.

 • Folkehelsestrategi
 • Folkehelseprofil og oppvekstprofil 2021
 • UNGDATA 2022 (link)
 • Folkehelse – oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Våler kommune år (link)
FOLKEHELSELOVEN

Kontaktperson Folkehelsekoordinator

Anne Grønsleth

MOBIL 906 68 644
E-POST: ANNE.GRONSLETH@VALER.KOMMUNE.NO
FOLKEHELSEKOORDINATOR