Forside Aktuelt Videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

Videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

Oppdatert: 16.04.18

Våler kommune jobber nå videre med å lage selve samfunnsplanen, basert på planprogrammet som var på høring, og de ti innspillene vi fikk  i perioden 25. januar til 16. mars hvor planen lå ute til offentlig ettersyn.

 

Samfunnsdelen er den overordnede biten, som angir hva som er hovedmålene for Vålers utvikling. Planprogrammet sier HVA kommunen ønsker å vektlegge i ny samfunnsdel, HVEM som tenkes involvert i planprosessen og HVORDAN planprosessen skal foregå.

I samfunnsdelen er det også satt opp en arealstrategi som angir overordnede strategier for arealbruken i kommunen. Denne strategien knytter også samfunnsdelen tett opp til arealdelen i kommuneplanen. Formannskapet får planprogrammet til behandling den 19. april.

 I løpet av våren/ sommeren vil vi holde åpent medvirkningsmøte og vi vil også legge til rette for digital medvirkning, der alle Vålers innbyggere kan komme med innspill og idéer til planen.