Forside Aktuelt Tuneflua

Tuneflua

Oppdatert: 18.06.19

Nytt forsøk på å begrense tuneflua

2018 var et år med stor forekomst av tuneflue. I et møte i Våler kommune i juni 2018 ble det derfor tatt et initiativ på å starte opp et felles arbeid mot den pågående knotten. Kommunene Våler, Sarpsborg, Skiptvet, Eidsberg, Fredrikstad og Rakkestad har derfor dratt i gang et arbeid for å forsøke å finne måter å redusere knottbestanden som plager mennesker og dyr i en periode rundt St. Hans hvert år.

Mosefjerning/eggfjerning: Det har i flere år før vårflommen inntreffer vært fjernet mose langs elvebredden. Tiltaket bidrar til å fjerne grunnlaget for egglegging, samtidig som det fjernes egg som ble lagt høsten før. Mosefjerning har blitt videreført i år, og er del av en avtale som er inngått av Sarpsborg kommune med Naturhistorisk museum. Dette er pr. dato det viktigste tiltaket vi har og som er gjennomførbart.

Tuneflua legger egg i et relativt lite område i starten av Ågaardselva. De naturgitte forholdene ved det aktuelle strekket er spesielt gunstige for tuneflua. Et stabilt tilsig av grunnvann sørger for et vedvarende fuktig miljø for tuneflueeggene. Siden eggene er avhengig av et stabilt fuktig miljø, har prosjektet vurdert tynningshogst for å øke opptørking. Det var et tiltak som ble forslått i forrige runde. Prosjektet har vurdert grunnforholdene nøye og kommet til at det er lite sansynlig at hogst vil endre mikroklimaet i eggleggingssonen slik at det vil ha noen effekt. Prosjektet har derfor valgt å ikke gå videre med den ideen.

Annet arbeid:

Prosjektet vil undersøke om det finnes andre mulige viktige klekkeområder og en kartlegging av artene som svermer rundt omkring i de andre kommunene. Våler kommune vil i år samle inn artsprøver av knott i Svinndal. Det er usikkert om den knotten som svermer i stort antall i Svinndal bare er tuneflue. Antagelig er det ikke det. Det finnes i overkant av 50 arter knott i Norge. Mange av disse er svært like og vanskelig å artsbestemme. Hvite felter på beina er ikke sikker identifikasjon av tuneflue.

Når husdyra våre bites i stort omfang slik som vi har sett noen tilfeller av i år, er det nok andre arter som trolig har klekket i våre egne elver og bekker. Når mennesker bites er det mer sansynlig at det er vindtransportert flue fra Ågaardselva.

Reguleringen av vannstanden i Glomma

Tuneflua legger eggene sine like etter sverming midtsommers i mosedekte, bratte erosjonsskråninger ved elvebredden. Det er vannføringen midtsommers som avgjør hvor høyt tuneflua legger eggene sine i terrenget. Under vårflommen påfølgende år skylles eggene ut i elva og fraktes med vannmassene. Larvene fester seg til bunnen lenger nede i elva hvor det er strømmende, oksygenrikt vann som knottlarvene er avhengig av. Tidligere år har det vært forsøkt å strupe vannføringen i elva. Dette hadde begrenset effekt da larvene viste seg å ha en evne til å slippe festet sitt og feste seg på nytt lavere i elva. De hadde med andre ord en større mobiltet enn man trodde. Videre var dette ikke uproblematisk siden elva er en viktig lakseelv.

Høy vannstand midtsommers hadde tvunget tuneflua til å legge eggene sine høyere i terrenget, og flomtapping påfølgende vår hadde sikret lav nok vannstand til at eggene ikke ble skylt ut i elva med vannmassene. Vannstand i vårflommen er som regel ikke påvirket av manøvrering av damlukene. Til det er det som oftest alt for stor vannføring. Noe effekt ville man antagelig oppnå med å heve vannstand oppstrøms Sølvstufoss i eggleggingsperioden. Men man vil aldri eller svært sjeldent klare å få så høy vannstand som i vårflommen. Videre må regulering av vassdraget ta hensyn til en rekke andre forhold. Regulering er også styrt av et reglement som setter noen rammer. Det vil ikke bli gjort forøk med vannstandsendringer i år.

Nytt:

Prosjektet satser år på å forsterke arbeidet med å ødelegge tunefluas reproduksjon. Det jobbes med å få til metoder for å ødelegge egg i klekkesonen utover allerede etablert mosefjerning. Dette er tenkt gjort med damp subsidiert med gassvarme. Det er bratt og vanskelig å komme til i området. Arbeidet må gjøres på lav vannstand.

Sarpsborg kommune har hovedansvar for prosjektet.

Kontaktperson i Våler kommune er Sven O. Martinsen.

A5675 F5 F 137 A 40 E4 A67 B 1190 Dd08 Dd1 D

Ågårdselva i Sarpsborg