Forside Aktuelt Situasjonsrapport av tjenester under koronasituasjon pr. 16.03.2020

Vann, avløp, renovasjon og feiing i Våler kommune

Oppdatert: 18.03.20

Våler Vannverk SA

Våler vannverk SA har innført hjemmekontor for alle ansatte fra om med fredag 13. mars og foreløpig frem til 26. Mars. De vil ivareta at vannforsyningen går som normalt og vi vil som vanlig være tilgjengelig på telefon 69287580 og på mail post@vaalervannverk.no.


Våler kommune

Svinndal renseanlegg og avløpsledningsnettet driftes som vanlig. Driftspersonellet i kommunen forholder seg til informasjonen fra Norsk Vann BA,

https://www.norskvann.no/index...

Driftsmøter og befaringer med innbyggere er avlyst/utsatt frem til vi får ny beskjed fra ledelsen i kommunen. Ved behov bruker vi elektroniske kanaler for driftsmøtene.

VA-ingeniøren i kommunen har foreløpig hjemmekarantene/kontor og er tilgjengelig på telefon (41 28 60 00) og epost (Emilio.Alvarenga@valer-of.kommune.no)


MOVAR IKS

Status så langt er at de foruten stengte gjenvinningsstasjoner, stans i Miljøbilen, og stans i feiing og tilsyn, har normal leveranse. De tar ikke imot besøk på noen av deres lokaliteter, men svartjeneste på telefon og epost går som normalt, i hovedsak fra hjemmekontor. Nedenfor følger en mer detaljert gjennomgang av de ulike områdene, og noen av de tiltakene de gjør for å sikre leveransene.

Vannforsyning (Vansjø Vannverk):

 • Leveransen er normal.
 • Tiltak er gjennomført, slik at de har flere driftsteam som er isolert fra hverandre.
 • De jobber opp mot leverandører, og igjennom disse myndigheter, for å sikre tilgang på kjemikalier og tjenester de er avhengig av for å opprettholde driften. Vansjø vannverk er blant de prioriterte mottakerne av kjemikaler, og de har ingen indikasjoner på at dette vil bli utfordrende pr nå. I en ekstrem situasjon, så kan de også benytte kjemikalier fra avløpsanleggene på vannverket og redusere rensingen på avløp til kun mekanisk behandling.
 • For ordensskyld – Korona-virus utgjør ingen risiko i forhold til vannproduksjonen, som har god barrierehøyde i forhold til bakterier, virus og parasitter.

Avløp:

 • Alt går som normalt. Det er etablert flere driftsteam som er isolert fra hverandre, for å opprettholde driften. Dette gjelder drift av Kambo renseanlegg (Moss) og Fuglevik renseanlegg (Rygge). Se også vannforsyning.
 • Rutiner for å hindre smitte fra avløpsvann og slam er gjennomgått, for å sette rett fokus ovenfor de ansatte.

Renovasjon:

 • Innsamling av avfall går som normalt, og deres tjenesteleverandører på dette område har iverksatt beredskapstiltak. De jobber nå med planer for hvordan tjenestene skal prioriteres om det blir kapasitetsutfordringer.
 • De iverksatte før helgen en rekke tiltak for å kunne opprettholde tilbudet på gjenvinningsstasjonene, med noe redusert kapasitet. Erfaringene fra lørdag (14.03) viser dessverre at de ikke klarer å ivareta smitterisikoen for de besøkende og deres ansatte på en god måte, så de har valgt å midlertidig stenge denne tjenesten. Det er gjort tilsvarende vurderinger hos andre i bransjen.
 • Rutiner for innsamling og håndtering av smittefarlig avfall er kvalitetssikret og gjennomgått med de ansatte.
 • Miljøbilen, som samler inn farlig avfall og småelektronikk er stanset inntil videre.

Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB):

 • De har normal beredskap, men planlegger også her for en situasjon med mange syke. Det iverksatt en rekke tiltak for å hinder smittespredning mellom vaktlagene på de tre stasjonene, ved vaktbytte og mellom øvrige ansatte i MIB.
 • Tilsyn med §13 objekter er stanset inntil videre.
 • Feiing og boligtilsyn er stanset inntil videre.

Det er gjennomført mange tiltak spesifikt på hvert område og generelt i selskapet for å kunne opprettholde leveransene deres. Dette er organisatoriske tiltak, rutinemessige endringer, hygienetiltak og ikke minst i forhold til informasjon (internt og eksternt).