Forside Aktuelt SFO - Redusert foreldrebetaling

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling

Oppdatert: 23.06.21

Fra 1. august 2021 innføres det inntektsgradert/redusert foreldrebetaling i SFO på 1. – 4. trinn og gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov.

Inntektsgradert/redusert foreldrebetaling i SFO på 1. – 4. trinn

For å søke om inntektsgradert/redusert foreldrebetaling må samlet inntekt være lavere enn 566 500 kroner. For hel plass i SFO på 1. – 4. trinn er maksimalprisen normalt på 2 470 kroner.

Inntektsgradert/redusert foreldrebetaling betyr at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Er samlet inntekt under 566 500 kroner kan du søke om redusert betaling. Med husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboere.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i minst 12 av de siste 18 månedene.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den beregnes automatisk. Det gis søskenmoderasjon med 25 % for barn nr 2 og 50 % for øvrige barn.

For skoleåret 2021/2022 skal husstandens inntekt dokumenteres med skattemelding (tidl. selvangivelse) for 2020. Skattemeldingen finner du som innlogget bruker på

ALTINN.NO

eller

SKATTEETATEN.NO

Dersom du har skattepliktig inntekt som ikke kommer frem av skattemeldingen har du/dere plikt til å opplyse om dette.

Vi må gjøre oppmerksom på at dersom du/dere har redusert foreldrebetaling i innværende skoleår, må det søkes på nytt for kommende skoleår. Dette fordi vedtakene gjelder for ett skoleår om gangen.

Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknad med alle vedleggene er mottatt, og det har ikke tilbakevirkende kraft.

PERSONVERNERKLÆRINGEN
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO (PDF)
Girl 996635 1920

Gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov.

Elever på 5.-7. trinn, som etter en sakkyndig vurdering fra PPT har behov for et tilbud i SFO, har fra 01.08.2020 rett til å motta dette tilbudet gratis.

Vi vil også opplyse om at det i løpet av høsten 2020 vil bli lagt frem en sak til politisk behandling om endringer av vedtektene i SFO.