Forside Aktuelt Reguleringsendring Folkestad 2 - Friområde

Reguleringsendring Folkestad 2 - Friområde

Oppdatert: 03.02.21

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Våler kommune starter arbeid med reguleringsendring for reguleringsplan for del av Folkestad 2 med plan ID 3018 -12 vedtatt 06.04.89 med senere endringer, sist 20.06.13.

Reguleringsendringen

Reguleringsendringen omfatter del av GBNR 2/ 146 som eies av Våler kommune og omfatter ca 700 m2.

Formålet med reguleringsendringen er tilbakeføring av areal fra boligformål til offentlig friområde.

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger.

Forskriften § 6, «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding»:

I henhold til forskriftens § 6, bokstav b skal detaljreguleringer som omfatter tiltak nevnt i vedlegg 1 konsekvensutredes. Endringen av 700 m2 fra bolig- til friområde rammes ikke av noen av punktene i vedlegg 1. Konklusjon: Endringen omfattes ikke av vedlegg I, og det utløses derfor ikke krav om KU etter § 6.

Forskriften § 8, «planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn»:

Paragrafen omfatter planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram: I henhold til forskriftens § 8, bokstav a, skal detaljreguleringer som omfatter tiltak nevnt i vedlegg II, og får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn konsekvensutredes.

Foreliggende endring opprettholder den overordnede planens formål, planarbeidet vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn og omfattes dermed ikke av vedlegg II. Det legges med bakgrunn i denne vurdering at planarbeidet ikke omfattes av forskriftens bestemmelser.

Kort om bakgrunn:

13.12.2012 vedtok kommunestyret i Våler reguleringsendring for Folkestad 2 som omhandlet endring av bestemmelser og omregulering fra friområde til boligformål. Vedtaket inneholdt også en intensjon om salg av det omregulerte arealet til tilstøtende boligtomter.

Før klagefristens utløp mottok kommunen henvendelser fra berørte parter som stilte spørsmål ved reguleringsendringen og om informasjonen fra kommunen i varslings- og høringsperioden hadde vært tilstrekkelig.

Etter dette omgjorde kommunen sitt vedtak om de forholdene som angikk friområdet med følgende vedtak i kommunestyret 20.06.2013:

«Etter plan- og bygningslovens § 12 - 14 oppheves den delen reguleringsendringsvedtaket i KST sak 44/12 som gjelder endring av friområde FR3.»

Vedtaket ble påklaget av naboer og ved fylkesmannens behandling av klagen ble kommunens vedtak opphevet begrunnet med at det hadde blitt tatt utenforliggende hensyn.

Reguleringsendring 2020:

Foreliggende reguleringsendring vil omfatte vurderinger ut fra både generelle og konkrete planhensyn fra planmyndighetens side, herunder folkehelse, naturmangfold, presedens, stinett, barn og unge og dagens bruk.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til postmottak@valer.kommune.no innen 10. mars 2020.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO