Forside Aktuelt Positivt regnskapsresultat for Våler kommune

Positivt regnskapsresultat for Våler kommune

Oppdatert: 02.03.18

Våler kommune fikk et (urevidert) netto driftsresultat på 18,1 millioner kroner i 2017. Det tilsvarer 4,5 % av sum driftsinntekter (netto resultatgrad).

-Jeg er svært godt fornøyd med resultatet som foreligger, sier rådmann Petter Haugen. Det er bedre enn det målet som er satt og det er bedre enn Teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatgrad på 1,75 %. Videre vil jeg gi en stor takk til alle medarbeidere i Våler kommune for gode bidrag og at vi sammen har vist lojalitet til kommunens vedtatte budsjettrammer. Det vil kreve fokus og hardt arbeid for å nå gode resultater også i årene som kommer. Vi tar med oss resultatet i 2017 som en inspirasjon til å utvikle oss videre for å møte framtidens behov og forventninger – innenfor enda strammere rammer, sier rådmannen.

Netto mindreforbruk samlet på rammeområdene (tjenestene) var ca. 6 millioner kroner.

Dette skyldes i stor grad lavere pensjonsutgifter enn forventet og budsjettert, blant annet på grunn av lavere lønns- og trygdeoppgjør.

Økte skatteinntekter med ca. 5 millioner kroner som trolig vesentlig skyldes skattetilpasning i forbindelse med skattereform.

Netto finansutgifter ble lavere med ca. 4,5 millioner kroner.

Herunder lavere renteutgifter på grunn av lavere rentebane enn forventet, samt at kun 45 millioner kroner av budsjetterte investeringsprosjekter på 81 millioner kroner ble gjennomført. Prosjektene pågår og vil komme inn i budsjett og regnskap for 2018.

Ikke forventet utbytte fra Østfold Energi med 0,4 millioner kroner, og ikke budsjetterte kursgevinster på aksje- og rentefond mm med ca. 0,9 millioner kroner.

I tillegg kommer ca. 2 millioner kroner i forskriftsbestemt regnskapsført premieavvik på pensjon, og ca. 2 mill kroner mer i integreringstilskudd fra staten til bosetting av flyktninger, forklarer rådmann Petter Haugen.

 

Ordfører Reidar Kaabbel (SP) er storfornøyd med resultatet og sier at nå får kommunen ytterligere muligheter for investeringer som kommer innbyggerne til gode.

Han roser samtidig både administrasjonen og politikerne for godt og målrettet arbeid.

 

Våler kommune, 2. mars 2018

 

For mer informasjon:

Rådmann Petter Haugen, mobil: 470 27 838 (petter.haugen@valer-of.kommune.no)

Ordfører Reidar Kaabbel, mobil: 994 99 449 (reidar.kaabbel@valer-of.kommune.no)