Forside Aktuelt Likeverdsreformen

Likeverdsreformen

Oppdatert: 28.01.20

Likeverdsreformen er regjerningens nye reform for barn og unge med sammensatte tjenester. Regjerningen ønsker at vi mobiliserer og rekrutterer brukere og pårørende til å delta i arbeidet.

Bruk for alle

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det. I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen starter derfor arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Mange opplever at det er vanskelig å forholde seg til hjelpesystemet. Foreldre til barn med behov for sammensatte tjenester bruker ofte mye tid på å koordinere og administrere tjenester.

Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller som har barn med behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får slike behov på grunn av sykdom eller ulykker.

Likeverdsreformen skal utvikles og presenteres fortløpende, og vil munne ut i en sak til Stortinget våren 2021.

Du kan les mer om Likeverdsreformen her:

LIKEVERDSREFORMEN

Invitasjon

Regjeringen tror at brukere, pårørende, frivillige og ansatte i kommunene og andre som jobber med tjenester til denne målgruppen, kan bidra med verdifulle erfaringer som kan danne grunnlag for innholdet i en slik reform. Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker at barn og unge selv skal bli hørt.

I februar og mars arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire hovedtemaene. Departementene vil ha ansvar for ett møte hver, og politisk ledelse fra dette departementet vil delta. På møtene ønsker vi å høre hva dere mener er de største utfordringene på de ulike områdene, hvilke erfaringer dere har med tiltak som kan møte disse utfordringene, og hvilke verktøy og virkemidler dere mener er nødvendige for å spre og implementere de gode tiltakene.

Påmelding

Det er et begrenset antall plasser på hvert møte, og kun mulig å delta på ett av de fire møtene. For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og pårørende, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom påmeldingen blir stor.

Du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din påmelding er registrert. Når påmeldingsfrist er ute vil vi sende en bekreftelse om du/de du har meldt på har fått plass.

Påmelding gjøres elektronisk via vår nettside:

PÅMELDING

Deltakelse

Ved endelig bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med program og kort presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til diskusjon.

ALLE FRISTER OG YTTERLIGERE INFORMASJON