Forside Aktuelt Kirkebygden barne- og ungdomsskole deles

Kirkebygden barne- og ungdomsskole deles

Oppdatert: 10.12.20

Kirkebygden barne- og ungdomsskole deles og opprettes som to selvstendige enheter

Kommunestyret vedtok 12.11.2020 enstemmig at Kirkebygden barne- og ungdomsskole deles så snart det er praktisk mulig etter 01.01.2021.Kirkebygden Nye Barneskole4

Høsten 2007 stod det nye skolebygget for småskoletrinnet klart på Kirkebygden skole. Høsten 2015 ble dette bygget utvidet med 3 klasserom som skulle romme mellomtrinnet. Dette tilbygget dekket dessverre ikke behovet for arealutvidelse blant annet på grunn av at det har de siste årene vært en jamn økning av elevtallet. Det nye skolebygget ligger fysisk plassert med litt avstand til det opprinnelige skolebygget fra 1956.

Det er nå vedtatt å bygge ny Kirkebygden skole. I den forbindelsen er det nå altså også vedtatt å dele skolen i en barneskole og en ungdomsskole. Det er krevende å lede en kombinert barne- og ungdomsskole og ofte opplever barneskolen å lide under det, da det er mye fokus på blant annet eksamen og karakterer i ungdomsskolen. Ulike behov på barnetrinnet og ungdomstrinnet gjør at fellestid for skolen samlet sett ikke blir like effektivt.

En deling vil også gjøre at det blir bedre lagt til rette for kommunens tre barneskoler å samarbeide bredere og tilretteleggingen av overgangen fra barneskolene til ungdomskolen vil bli mer samstemt. Ved byggingen av ny Kirkebygden skole vil byggene til barneskolen og ungdomsskolen samlokaliseres, slik at vi beholder fleksibiliteten ved felles bruk av rom.

Children 1869265 1920

Ved opprettelsen av en barneskole og en ungdomsskole er det ønskelig med en rektor/virksomhetsleder, nestlederfunksjoner og merkantilt ansatt på hver skole. Selve delingen vil ikke trå i kraft før ledelse er på plass på begge enheter.