Forside Aktuelt Detaljregulering Folkestadbakken

Detaljregulering Folkestadbakken

Oppdatert: 25.04.22

Planutvalget vedtok i møte 21. april å legge plan for mindre utvidelse av detaljregulering for Folkestadbakken ut til begrenset offentlig ettersyn i fire uker.

Mindre utvidelse av detaljregulering for Folkestadbakken

«I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14, legges detaljregulering for Folkestadbakken 2 ut til begrenset offentlig ettersyn i fire uker.»

Reguleringsplanen er en mindre utvidelse på 1529 m2 av vedtatt plan for Folkestadbakken som omfatter GBNR 2/ 288 og skal legge til rette for konsentrert boligbygging på Folkestad i form av småhus.

BESTEMMELSER (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANKART (PDF)

Frist for uttalelse er 26.mai 2022

Uttalelser til planforslaget sendes postmottak@valer.kommune.no innen 26. mai 2022.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
Microsoft Teams image 4

Planutvalget vedtok i møte 10. mars å legge plan for detaljregulering av Folkestadbakken ut til offentlig ettersyn.

Følgende vedtak ble fattet:

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -10, legges reguleringsplan for Folkestadbakken ut til offentlig ettersyn i minst seks uker.

2. Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

a. Rekkefølgebestemmelsenes punkt 3.3.e rettes til: «Det gis ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for nye boliger før tilhørende lekeplass BLK og stier angitt på plankartet i tilstøtende friområde forbi området er ferdigstilt, jfr. §3.10b).»

b. Bestemmelsenes punkt 3.10 b. må presisere at kravene gjelder pr lekeplass.

3. Det skal utredes særskilt vurdering av trafikksikkerheten ved de to krysningspunktene i gang og sykkelvei. Trafikksikkerhet i anleggsperioden må ivaretas.

BESTEMMELSER (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
ILLUSTRASJONER 1-10 (PDF)
PLANKART (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING (PDF)

Reguleringsplanen skal legge til rette for konsentrert boligbygging på Folkestad, i form av småhus- og blokkbebyggelse.

Planforslaget med alle dokumenter sendes direkte til berørte myndigheter og naboer som har uttalt seg ved planoppstart. Plandokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunen.

KONTAKT OSS I VÅLER KOMMUNE

Planen legges nå ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.
På grunn av påske, settes det en forlenget høringsfrist: 7.mai 2021

Uttalelser til planforslaget sendes:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO